REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ
FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.

§ 1
Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy procedurze zakładania Konta Użytkownika;
 2. Konto Użytkownika – istniejący w bazie danych Serwisu wpis dokonany zgodnie z § 5 Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Zarejestrowanym Użytkownikiem, z którego wynika m.in. możliwość dostępu do Usług dostępnych dla Zarejestrowanych Użytkowników;
 3. Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o." zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny w Serwisie;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, ustanowiony  na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.tictac.pl, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług ,
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną; Umowa – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
 7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu, o których mowa w § 3 ust.2 Regulaminu;
 8. Usługodawca – Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 1080016327, o kapitale zakładowym 30.005.000,00 zł; adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna spełniająca warunki Regulaminu, która poprzez odwiedzenie Serwisu i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu;
 10. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika.

§ 2
Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
  2. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;
  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. rodzaj i zakres Usług;
  5. warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę;
  6. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§ 3
Charakter Serwisu. Warunki świadczenia Usług

 1. Serwis jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno-reklamowym, umożliwiającym Usługodawcy:
  1. udostępnianie Użytkownikom informacji na temat produktów marki Tic Tac,
  2. zarządzanie organizowanymi przez niego promocjami, konkursami, loteriami lub innymi podobnymi wydarzeniami związanymi z promocją produktów marki Tic Tac (dalej łącznie zwanymi „Wydarzeniami" lub „Wydarzeniem"), a Użytkownikom zdobywanie informacji na temat organizowanych przez Usługodawcę Wydarzeń, zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniach na zasadach określonych w odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są przez Usługodawcę między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:
  1. uzyskania informacji o produktach marki Tic Tac,
  2. otrzymywania informacji o organizowanych przez Usługodawcę Wydarzeniach;
  3. zgłoszenia oraz wzięcia udziału w Wydarzeniu na zasadach określonych w odrębnym regulaminie określonego Wydarzenia.
 3. Dostęp do większości funkcjonalności Serwisu nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega jednak, że zgłoszenie oraz wzięcie udziału w Wydarzeniu jest możliwe jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą:
  1. prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, zaakceptowania Regulaminu i założenia Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu – w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników

albo

 1. zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług udostępnionych bez konieczności rejestracji w Serwisie – w przypadku Użytkownika, który nie dokonał rejestracji w Serwisie.
 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz na spełnianie świadczeń z Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy do chwili jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu oraz że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 4
Prawa i zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji w tym przedmiocie;
  2. zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, a także w przypadku, gdy świadczenie Usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika stanie się niemożliwe wskutek zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, o którym mowa w § 8 ust. 4 zdanie drugie Regulaminu.
 3. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Zabronione jest kopiowanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie lub wykorzystywanie w inny sposób treści zamieszczanych w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z umieszczonych w Serwisie treści, danych, zdjęć, wizerunku, materiałów lub wszelkiego rodzaju wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych lub materiałów w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.  
 5. Zakazane jest:
 1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 2. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 3. dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki," "piramidy finansowe," lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.

§ 5
Rejestracja

 1. Zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego w szczególności wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu e-mail;
  3. loginu;
  4. hasła.
 3. Utworzenie Konta w Serwisie wymaga ponadto wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie, w jakim uniemożliwia zawarcie i realizację Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowi podstawę odmowy jej zawarcia przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik, wysyłając Formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z Usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
  1. podane w Formularzu rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  2. jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  3.  w przypadku Użytkowników wysyłających Formularz rejestracyjny - jest uprawniony do utworzenia Konta Użytkownika;
  4. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 6
Konto Użytkownika

 1. Usługodawca utworzy dla Zarejestrowanego Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika wyróżniające się jego adresem poczty elektronicznej, o nazwie odpowiadającej loginowi podanemu przy rejestracji, przy czym nie jest możliwe istnienie w Serwisie większej niż jedno liczby Kont o takiej samej nazwie, należących do różnych Użytkowników, jak również nie jest możliwe utworzenie większej niż jedno liczby Kont z wykorzystaniem jednego adresu e-mail.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, a utworzone już Konto Użytkownika w każdej chwili usunąć, jeżeli dana nazwa zarejestrowana na ten sam adres poczty elektronicznej jest już używana w Serwisie lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich. O odmowie utworzenia Konta lub o jego usunięciu Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora, odpowiadającego jego adresowi poczty elektronicznej/loginowi oraz hasła dostępu podanego przez Użytkownika, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik nie może ujawniać hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek jego ujawnienia przez Użytkownika.
 4. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu, modyfikacji informacji oraz danych podanych przez siebie przy rejestracji, modyfikacji danych osobowych i modyfikacji ustawień Konta.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Zarejestrowanemu Użytkownikowi Formularzu rejestracyjnym. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zbiór danych Zarejestrowanych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 4. Usługodawca zapewnia Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych poprzez ustawienia Konta Użytkownika, jak również zgłoszenia takiego żądania Usługodawcy. Usługodawca zapewnia Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych w następstwie zgłoszenia takiego żądania Usługodawcy przez Zarejestrowanego Użytkownika.
 5. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały wskazane w Polityce prywatności.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami w Serwisie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, ujawnieniem osobom trzecim hasła dostępu do Konta Użytkownika, naruszeniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych
   (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
  3. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem Serwisu;
  4. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu;
  5. zakłócenia w działaniu Serwisu wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Serwisu przez Użytkownika.

§ 9
Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: Serwis.konsumencki@ferrero.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.
 2. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 10
Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Serwisu.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy na adres email Serwis.konsumencki@ferrero.com chęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta Użytkownika.

§ 11
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien zaniechać korzystania z Serwisu od dnia wejścia zmian w życie.
 4. Zarejestrowany Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie Regulaminu drogą mailową. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien o tym poinformować Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.tictac.pl
  w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2015 r.

FERRERO POLSKA COMMERCIAL SP. Z O.O.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 18.05.15 r.

Ferrero Polska Commercial Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492113, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 1080016327, o kapitale zakładowym 30.005.000,00 zł (dalej zwana "Ferrero", "my", "nas" itp.) szanuje prywatność każdego Użytkownika odwiedzającego dowolną z naszych stron internetowych („Użytkownik"), do których należą między innymi www.ferrero.pl, www.tictac.pl oraz podstron dostępnych za pośrednictwem wyżej wymienionych stron internetowych (zwanych dalej pojedynczo jako „Witryna", a łącznie „Witryny"). Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności") określa nasze postępowanie w zakresie zbierania informacji przez nasze Witryny i sposobu korzystania z tych informacji. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez Witryny i nie ma zastosowania do informacji zbieranych poprzez inne źródła, w tym, bez ograniczeń, Facebook, Twitter, YouTube i inne zewnętrzne strony internetowe oraz media społecznościowe.  Należy pamiętać, że Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za inne strony internetowe prowadzone przez inne spółki z Grupy Ferrero, które nie są administrowane przez Ferrero.  Korzystając z Witryny Użytkownik zgadza się z warunkami niniejszej Polityki prywatności.  Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Witryny (Witryn) i niepodawanie nam jakichkolwiek danych osobowych.

Zbieranie informacji osobowych i nieosobowych. Przetwarzamy pewne dane osobowe o Użytkowniku (tj. „Informacje służące identyfikacji" („ISI") Użytkownika w dowolny sposób; takie jak wiek, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login lub inne dane niezbędne dla danej Usługi, o przetwarzaniu których Użytkownik zostanie poinformowany w danej Witrynie lub Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Witryny zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tylko w przypadku ich dobrowolnego przekazania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Ferrero nie będzie zbierać ISI z wizyt Użytkownika na naszych Witrynach, chyba że zostaną one przekazane z własnej woli i nie będzie wymagać dostarczenia większej ilości informacji niż jest to konieczne do uczestniczenia w działaniach na naszych Witrynach. 

Gromadzenie informacji nieosobowych (pliki cookies).  Po połączeniu z Witryną mogą być zbierane pewne niesłużące identyfikacji informacje („nie-ISI") o charakterze technicznym, które mogą być zbierane i przechowywane z wykorzystaniem technologii plików „cookie" i adresów IP.  Wykorzystanie plików cookie oznacza, że pliki te zapisywane są przez Serwis na urządzeniu, za pośrednictwem którego  Użytkownik korzysta z Serwisu. Nie są w tym procesie gromadzone ISI.  Nie-ISI mogą obejmować w szczególności adres IP, typ przeglądarki internetowej, ustawienia komputera oraz liczbę, czas trwania i charakter wizyt na stronie. Informacje te pomagają nam aktualizować Witrynę tak, by pozostawała interesująca dla naszych Użytkowników i zawierała treści, które są dostosowane do zainteresowań odwiedzających. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyłączyć pliki cookie lub tak, by w momencie ich wysyłania pojawiało się ostrzeżenie. W przypadku wyłączenia plików cookie przez Użytkownika możemy nie być w stanie zoptymalizować wizyty na Witrynie, a niektóre z funkcji Witryny mogą nie być dostępne.

Korzystanie z ISI Użytkownika. W przypadku udostępnienia ISI Użytkownika za pośrednictwem Witryny, ograniczymy ich wykorzystanie do celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz treścią oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Inne ograniczone zastosowania ISI Użytkownika to:

 1. Odpowiedzi na pytania, komentarze i wnioski; aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do niektórych obszarów i funkcji Witryny, a także komunikować się z Użytkownikiem w zakresie działań na Witrynie.
 2. Badanie przypadków oszustw, molestowania, fizycznego zagrożenia lub innych naruszeń jakichkolwiek praw, postanowień lub regulacji, zasad i polityk Witryny lub praw osób trzecich lub w celu zbadania wszelkich zachowań, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stanowią przestępstwo lub zagrażają bezpieczeństwu lub prawom osób trzecich.
 3. Realizacja zamówienia przy wykorzystaniu informacji finansowych, które zostaną nam podane (takie jak numer karty kredytowej lub konta bankowego) w związku z realizacją zakupów lub usług komercyjnych oferowanych na stronie.
 4. Pomoc w rozwijaniu, dostarczaniu i ulepszaniu naszych produktów, usług, treści i reklam.
 5. Udostępnianie ich naszym spółkom dominującym, zależnym i powiązanym oraz partnerom promocyjnym zaangażowanym w tworzenie, produkcję, dostarczanie lub utrzymanie Witryny, wyłącznie w zakresie wymaganym do wykonywania zadań powiązanych z Witryną (np. administracji Witryną, administracji nad promocjami lub innymi elementami Witryny, marketingiem, analizą danych i obsługą klienta). W celu udostępnienia tych informacji może być konieczne przesłanie ISI Użytkownika poza jurysdykcję przedstawioną poniżej i Użytkownik wyraża na to zgodę. Dalsze wykorzystanie lub ujawnienie ISI przez wspomniane Strony do innych celów jest niedozwolone.
 6. Udostępnienie ich zewnętrznym dostawcom usług, których zatrudniamy do wykonywania w naszym imieniu zadań związanych z Witryną (takie zadania mogą obejmować, ale nie są ograniczone do realizacji zamówienia, dostarczania listów i wysyłania wiadomości e-mail, usuwania powtarzających się wpisów z listy klientów, analizy danych i wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności dokonywanych kartą kredytową oraz zapewniania obsługi klienta). Wspomniani zewnętrzni dostawcy usług mają dostęp do ISI, które są potrzebne do wykonywania przez nich zadań. Mogą ponadto zbierać i przechowywać ISI w ramach wykonywania tych zadań, ale nie są upoważnieni do używania ich do innych celów.
 7. Nasze wewnętrzne cele, takie jak audyt, analiza danych oraz badania mające na celu poprawę naszych produktów, usług i komunikacji z klientem.
 8. Inne cele, wskazane w momencie zbierania ISI lub w jakichkolwiek dodatkowych warunkach mających zastosowanie do danej funkcji Witryny.
 9. Ujawnienia wymagane przez prawo, przepisy lub postanowienia sądu.
 10. Działania związane z postępowaniem sądowym lub niezbędne do ustalenia, obrony lub wykonania praw.
 11. Nagłe przypadki, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Witryny lub ogółu społeczeństwa, lub w interesie bezpieczeństwa narodowego.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nie udostępnimy ISI Użytkownika osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. 

Uprawnienie do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do powierzenia przetwarzania ISI Użytkowników osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zarządzanie danymi osobowymi.  Użytkownik ma pełną kontrolę nad zbieranymi i wykorzystywanymi ISI. W szczególności Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo nie udostępnić pewnych ISI, ale może się to wiązać z niemożnością korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez Witrynę (np. nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia bez pewnych ISI).  Jeśli chcą Państwo sprawdzić, zaktualizować lub poprawić jakiekolwiek ISI zebrane za pośrednictwem Witryny, prosimy o kontakt mailowy na adres Serwis.konsumencki@ferrero.com.

Odnośniki do innych Witryn. Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością, ani nie są obsługiwane lub prowadzone przez nas.  Po opuszczeniu Witryny Użytkownik powinien pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.  Użytkownik powinien również niezależnie ocenić autentyczność każdej odwiedzanej strony internetowej, która zdaje się być lub twierdzi, że jest jedną z naszych Witryn (w tym takich z odnośnika w wiadomości e-mail).  Niezależnie od jakichkolwiek odnośników na Witrynie, nie kontrolujemy, nie polecamy, ani nie popieramy i nie mamy powiązań ze wspomnianymi stronami internetowymi bądź ich treściami, produktami, usługami lub polityką prywatności, o ile nie wspomniano inaczej.  Pobieranie materiałów z niektórych stron internetowych może wiązać się ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej lub wprowadzenia wirusów do komputera użytkownika.

Ochrona prywatności dzieci. Ferrero traktuje poważnie ochronę prywatności dzieci.  Prowadzimy Witryny zgodnie z obowiązującym prawem w jurysdykcji przedstawionej poniżej.  Nie gromadzimy ISI od żadnej osoby w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Osoby niepełnoletnie w wieku powyżej trzynastu (13) lat, powinny uzyskać zgodę rodzica/opiekuna przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na Witrynie. Jeśli stwierdzimy w momencie otrzymania, że Użytkownik jest osobą niepełnoletnią w wieku powyżej 13. roku życia, nie będziemy wykorzystywać ani przechowywać jego/jej danych osobowych bez zgody jego/jej rodzica/opiekuna. Jednak bez takiej zgody dziecko może nie być w stanie uczestniczyć w niektórych działaniach. Rodzic/opiekun może przeglądać, usuwać, zmieniać lub odmówić dalszego zbierania lub wykorzystywania danych osobowych dziecka, kontaktując się z nami pocztą na FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa (proszę podać imię i nazwisko dziecka, adres i adres e-mail). 

Praktyki bezpieczeństwa; Retencja. Bezpieczeństwo ISI Użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony zbieranych informacji.  Jednakże, ze względu na naturalnie otwarty charakter Internetu, nie możemy zagwarantować, że komunikacja między nami a Użytkownikiem lub informacje przechowywane na Witrynie bądź naszych serwerach będą całkowicie zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób trzecich, takich jak hakerzy.  Korzystanie z Witryny oznacza przyjęcie tego ryzyka. Zachowujemy gromadzone informacje przez czas niezbędny i potrzebny dla naszej działalności, chyba że prawo wymaga lub dopuszcza dłuższy okres przechowywania.

Prawo/Jurysdykcja.  Wszelkie sprawy związane z Witryną i/lub niniejszą Polityką prywatności są regulowane prawem polskim. Użytkownik wyraża zgodę na to, by wszelkie postępowanie prawne odnoszące się do Witryny i/lub niniejszej Polityki prywatności toczyło się przed właściwym miejscowo dla danego sporu sądem powszechnym.  Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że Witryny lub Treści/materiały na Witrynach są odpowiednie do zastosowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zawarte na Witrynach dotyczące produktów lub usług mają zastosowanie wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej, a produkty i usługi mogą nie być dostępne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zmiany i poprawki do naszej Polityki prywatności.  Ferrero zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, o czym Ferrero poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu w Witrynie. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach. Użytkownik, który nie zgadza się na zmienioną Politykę Prywatności, powinien zaniechać korzystania z Witryny od dnia wejścia zmian w życie. Użytkownik, dla którego zostało utworzone Konto Użytkownika („Zarejestrowany Użytkownik"), zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie Polityki Prywatności drogą mailową. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie zgadza się na zmienioną Politykę Prywatności, powinien o tym poinformować Ferrero w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe. W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy odnośnie Witryn bądź niniejszej Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami pod następującym adresem email: Serwis.konsumencki@ferrero.com.