„Tic Tac® – mała rzecz a świeży”

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu „Tic Tac®  – mała rzecz a świeży” (dalej: „Konkurs”), działającym na zlecenie Fundatorao którym mowa w ust. 2 jest Isobar Polska sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174073, NIP 123-09-21-879, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN, (dalej: “Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-01-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN (dalej: „Fundator”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram®. Serwis Instagram® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Serwisu Instagram ® naprofilu „TicTacPolska” pod adresem: https://www.instagram.com/tictacpolska/ (dalej: „Profil”)

2. Konkurs trwać będzie od dnia 29.04.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
3. Termin zgłaszania udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 29.04.2019 r. o godz. 17.00 a upływa w dniu 12.05.2019 r. o godzinie 23.59.  

4. Czas wyłonienia Laureatów trwać będzie od 13.05.2019 do 17.05.2019 r. 
5.  Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana Laureatom 17.05.2019 r. do godziny 15:00 w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram® oraz poprzez oznaczenie Laureata Serwisie Instagram® pod postem konkursowym. Laureat jest zobowiązany do przekazania danych niezbędnych do wydania Laureatowi Nagrody za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram® w terminie do dnia 24 maja 2019 r. zgodnie z §6 ust. 3 Regulaminu

6. Nagrody zostaną wydane Laureatom w terminie do 14 dni od daty otrzymania od danego Laureata jego danych korespondencyjnych na adres korespondencyjny podany przez Laureata zgodnie z §2 ust. 5 i §6 ust. 3 Regulaminu, tj. nie później niż dnia 7 czerwca 2019 r..

7. Reklamacje można zgłaszać od dnia 29.04.2019 r. do 21.06.2019 r. Dzień 05.07.2019 r., jest terminem zakończenia rozpatrywania reklamacji w Konkursie i udzielenia osobom, które złożyły reklamacje odpowiedzi na nią.

§ 3.
Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

§ 4.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Ferrero Polska Sp. z o.o., Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest obowiązana: 

a) Zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu Tic Tac® – mała rzecz a świeży”i akceptuję jego treść.”,

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treściWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawaw celu przeprowadzenia Konkursu„Tic Tac® – mała rzecz a świeży”.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

5.  Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu oraz katalog uprawnień Uczestników związanych z przetwarzaniem danych osobowych opisany został w § 9 Regulaminu.

6. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej: „Profil”), które jest dostępne publicznie. Uczestnik nie jest uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie z konta fikcyjnego, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.
 

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzanyza pośrednictwem Serwisu Instagramw poście konkursowym na Profilu „TicTacPolska” pod adresem  https://www.instagram.com/tictacpolska/

2. Zadaniem Uczestnika jest dodanie na swoim profilu w serwisie Instagram artystycznej fotografii lub filmu video z widocznym produktem Tic Tac®, pokazujących jak Tic Tac® towarzyszy Uczestnikowi w ciągu dnia oraz dokończenie zdania „Tic Tac® - mała rzecz a świeży…”, dodanie #tictackonkurs i #małarzeczaświeży (dalej: Praca Konkursowa”). Pod zamieszczoną Pracą Konkursową Uczestnik powinien udzielić zgód, o których mowa w §4 ust. 4 lit. a) i lit b) Regulaminu, poprzez dodanie treści tych zgód w 2 oddzielnych komentarzach pod komentarzem zawierającym Pracę Konkursową lubprzesłać wspomniane zgody w wiadomości prywatnej Profilu „TicTacPolska” pod adresem  https://www.instagram.com/tictacpolska. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu dowolną liczbę razy. 

4. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:

a. związane z tematyką Konkursu, 

b. zawierające dokończenie zdania „Tic Tac® - mała rzecz a świeży…”, dodanie #tictackonkurs i #małarzeczaświeży oraz artystycznej fotografii lub filmu video z widocznym produktem Tic Tac®, pokazujące jak Tic Tac®  towarzyszy Uczestnikowi w ciągu dnia, do których Uczestnik posiada wyłączne prawa autorskie;

c. spełniające warunki, o których mowa w ust 6 poniżej,

d. niezawierające wizerunków osób trzecich, znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich innych niż Fundator, w szczególności podmiotów konkurencyjnych (kategoria: słodycze) 

e. pod którymi w komentarzach została zamieszczona treść zgód, o których mowa w §4 ust. 4 lit. a) i b). 

6. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator.

7. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 10 zwycięskich[PB55] prac, które zostaną nagrodzone Nagrodą.

§ 6.

Nagroda

1. Nagrody w Konkursie stanowi 10 kartonów z rocznym zapasem produktów Tic Tac®zawierający 288 opakowań drażetek Tic Tac® w tym: 72 produkty Tic Tac® Mint 18g, 72 produkty Tic Tac® Orange 18g, 72 produkty Tic Tac®  Strawberry 18g, 72 produkty Tic Tac® Apple Mix 18 g, o wartości 449,88 zł brutto każdy karton.

2. Biorąc pod uwagę charakter Konkursu i jego przedmiot oraz mając na względzie, iż jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, wartość wygranej w Konkursie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.      

3. Laureaci zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Instagram®, w terminie do dnia 24 maja 2019 r., zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminuinformacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora Konkursu, tj. imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres, na który ma zostać wysłana Nagroda (adres korespondencyjny).

4. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, podanie nieprawidłowego adresu lub nieprawidłowych danych, o których mowa w ustępie poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody. 

5. Nagrody ufundowane przez Fundatora wysyła Organizator kurierem lub listem poleconym w terminie do 14 dni od otrzymania od danego Laureata jego adresu korespondencyjnego na ten adres podany przez Laureata.

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody, , tj. nie później niż dnia 7 czerwca 2019 r.. 

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b. są niepełnoletni;

c. jeżeli w stosunku do ich Pracy Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności związane z naruszeniem praw autorskich.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Instagram®); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania danych osobowych niezbędnych do jego udziału w Konkursie. 

§ 8.

Prawa własności intelektualnej

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej. 

2. Z chwilą zamieszczenia Pracy Konkursowej Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Pracy Konkursowej, będącej utworem w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursuna polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. 

3. Licencja niewyłączna do Pracy Konkursowej udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 3 a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 

Organizator jest uprawniony do wykorzystania Pracy Konkursowej Laureata w celu prowadzenia Konkursu 

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie określonym Regulaminem.

5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej, korzystania i rozporządzania tymi prawami. Organizator lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.

6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, bez dodatkowego wynagrodzenia, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej stanowiącej utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatowi, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 

d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

e. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

f. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,

g. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

7. Laureat upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Laureat zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał. 

8. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Laureata na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, tj. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.

9. Organizator może upoważnić Fundatora do korzystania z praw do Prac Konkursowych nabytych przez niego bądź co do których udzielono mu licencji zgodnie z Regulaminem. 

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora. W razie konieczności, Uczestnik na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające udzielenie licencji na korzystanie z Prac Konkursowych zgłoszonych w Konkursie. 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Pracy Konkursowej, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

12. W razie konieczności, Laureat na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich lub upoważnienie do korzystania z praw autorskich. 

13. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje Uczestnikowi dodatkowe wynagrodzenie.
 

§9.

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Fundator, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO - stosuje klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych Uczestników i Laureatów. Treść klauzuli informacyjnej wyrażona w poniższych ustępach.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu („Danych”) jest Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492113, NIP: 108-01-63-27, kapitał zakładowy w wysokości 30.005.000 PLN („Administrator”).
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (“IOD”), z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
 4. za pośrednictwem Internetu, wiadomość e-mail na adres iod.poland@ferrero.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Tic Tac® – mała rzecz a świeży”;
 5. pocztą tradycyjną (pisemnie) na adres siedziby Administratora, z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe  „Tic Tac® – mała rzecz a świeży”. 

4.    Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, którym jest: 

1)   Prawidłowa realizacja Konkursu (jego organizacja i przeprowadzenie) zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Organizatora Konkursu - na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2)   Prawnie uzasadniony interes Administratora, rozumiany jako polubowne rozwiązanie ewentualnego sporu, obrona i dochodzenie kierowanych roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

5.    Administrator przetwarza następujące kategorie i rodzaje danych:

1)   w przypadku Uczestnika są to imię, nazwisko oraz dane potwierdzające spełnienie przez niego warunków udziału w Konkursie;

2)   w przypadku Laureata są to: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do wysyłki nagrody (adres korespondencyjny), wizerunek. 

6.     Dane Uczestników będą przetwarzane do dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 05.07.2019 r.. Dane Uczestników i Laureatów będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowań sądowych lub administracyjnych, jeżeli takie się pojawią. 

7.    Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z art. 32 RODO.

8.    Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

9.    Dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 Dane Uczestników i Laureatów będą przekazane Organizatorowi Konkursu- Isobar Polska sp. z o.o. – w celu jego wypełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu oraz przepisów prawa. Dane Laureatów będą przekazane Traffica - Geneja, Sierański sp. j. - w celu dostarczenia Nagród do Laureatów. 

10.  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:

 1. dostępu do Danych: tj. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danychodbiorcach Danych.
 2. sprostowania: tj. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych: przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 4. przenoszenia Danych: poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu oraz prawo do uzyskania kopii Danych
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO. 
 8. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędnedo wzięcia udziału w Konkursie oraz odebrania Nagrody w przypadku zostania Laureatem. Konsekwencją niepodania odnośnych Danych będzie odpowiednio brak możliwości udziału w Konkursie lub odebrania Nagrody.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na ich podstawie Administrator nie będzie dokonywał profilowania. 
 10. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) – do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem platformy Instagram® znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, które zapewniają ochronę danych osobowych adekwatną do poziomu ochrony w Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem do Tarczy Prywatności. 

§ 10.

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie do 21.06.2019 r. (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). 

2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Tic Tac®  – mała rzecz a świeży” na adres Organizatora oraz w drodze wiadomości prywatnej, której adresatem jest Profil.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (słownie: czternaście) dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub w drodze wiadomości prywatnej za pośrednictwem Profilu.

4. Aby reklamacja mogła zostać sprawnie rozpatrzona powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora, w formie notatki umieszczonej na Fanpageoraz w linku w treści postu konkursowego. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Profilu.